Κίνηση

ΓΕΚ Τέρνα: Η ΓΣ ανανέωσε το πρόγραμμα αγορών ιδίων μετοχών

Συνήλθε σήμερα 27/6/2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, στην οποία παρέστησαν 161 Μέτοχοι κομιστές 70.198.520 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 67,88% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου. Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 69.931.505 υπέρ (99,62% των παρισταμένων), και 267.015 αποχή (0,38% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 70.198.520, στο σύνολό τους οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2017 όπως καταχωρήθηκαν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 69.271.323 υπέρ (98,68% των παρισταμένων), 660.182 κατά (0,94% των παρισταμένων) και 267.015 αποχή (0,38% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 70.198.520, απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017. Θέμα 3ο: Εκλέχθηκε με ψήφους 70.188.889 υπέρ (99,99% των παρισταμένων), και 9.631 αποχή (0,01% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 70.198.520, η ελεγκτική εταιρείας GRANT THORNTON για τη χρήση 2018 με αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2017 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 4ο: Ενέκρινε με ψήφους 69.227.550 υπέρ (98,62% των παρισταμένων), 961.339 κατά (1,37% των παρισταμένων) και 9.631 αποχή (0,01% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 70.198.520, την καταβληθείσα αμοιβή, κατά τη χρήση 2017, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Μουστάκα, ύψους 64.000,00 € και τη συνέχιση της καταβολής αμοιβής τόσο στον κ. Μουστάκα όσο και σε τυχόν άλλα Mέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας καθώς και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής.

Ενέκρινε επίσης την παροχή υπηρεσιών, δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 και την εκτέλεση εργασιών, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την επίτευξη των σκοπών των εταιρειών αυτών, οι οποίες, κατά τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούν τα εταιρικά συμφέροντα και προάγουν τον καταστατικό σκοπό της.

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 69.934.889 υπέρ (99,62% των παρισταμένων), και 263.631 αποχή (0,38% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 70.198.520, ενέκρινε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις σε Μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών για τη χρήση 2017 συνολικού ποσού 272.500,00 € εκ των προεγκριθέντων 500.000,00 € και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών για τη χρήση 2018 μέχρι του συνολικού μικτού ποσού των 500.000,00 €.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 70.188.889 υπέρ (99,99% των παρισταμένων), και 9.631 αποχή (0,01% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 70.198.520, παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 70.188.889 υπέρ (99,99% των παρισταμένων), και 9.631 αποχή (0,01% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 70.198.520, την ανανέωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των 3.867.114 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει ήδη η Εταιρεία, καθώς και ο αριθμός των 1.305.040 ιδίων μετοχών τις οποίες απέκτησε μέσω των θυγατρικών της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά και για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E. και ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε., ήτοι την αγορά έως 5.170.175 ιδίων μετοχών, με σκοπό σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από σήμερα, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 26η Ιουνίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά (0,30) ευρώ και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετική εξουσιοδότηση για την τήρηση όλων των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων.

Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με ψήφους 65.144.806 υπέρ (92,80% των παρισταμένων), 4.790.083 κατά (6,82% των παρισταμένων) και 263.631 αποχή (0,38% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 70.198.520, τη θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, για την πενταετία 2019−2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του ΚΝ2190/20 μέχρι του ορίου των 2.000.000 μετοχών. Η ως άνω απόφαση θα υλοποιηθεί, εφόσον εκπληρωθούν οι τιθέμενοι στόχοι, με την έκδοση νέων μετοχών ή με τη διάθεση ιδίων μετοχών. Η τιμή διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους θα είναι τέσσερα (4) ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Εταιρείας να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες υλοποίησης του ως άνω προγράμματος. Επί του 9ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της της απόφασης του ΔΣ για την σύσταση Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού Ομίλου με ορίζοντα τετραετίας.

Πηγή: https://energypress.gr/

Show More
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker